Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij De Afvalbak als verkoper en/of verhuurder betrokken is, hierna: Overeenkomst, en iedere verklaring van De Afvalbak tot een Overeenkomst. In deze algemene voorwaarden wordt met Klant bedoeld iedere persoon, rechtspersoon en/of vennootschap die als koper respectievelijk huurder bij een Overeenkomst betrokken is en iedere persoon, rechtspersoon en/of vennootschap tot wie een verklaring tot een Overeenkomst is gericht.

Artikel 1 – Overeenkomst 

 1. Ieder aanbod van De Afvalbak geschiedt vrijblijvend en is gedurende 14 (veertien) kalenderdagen geldig, tenzij in het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door De Afvalbak schriftelijk is verlengd.
 2. Indien door De Afvalbak een aanbod is gedaan, komt een Overeenkomst – uitsluitend – tot stand door aanvaarding door de Klant van het aanbod van De Afvalbak of door medewerking van de Klant aan levering door De Afvalbak volgens het aanbod. Uitsluitend het aanbod van De Afvalbak wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.
 3. Indien door De Afvalbak geen aanbod is gedaan, komt een Overeenkomst – uitsluitend – tot stand door schriftelijke aanvaarding door De Afvalbak van een bestelling van de Klant of levering door De Afvalbak volgens de bestelling. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding door De Afvalbak van de bestelling respectievelijk de factuur van De Afvalbak voor de bestelde producten wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.
 4. In een aanbod en/of de Overeenkomst voorkomende fouten of omissies zijn geen onderdeel van het aanbod respectievelijk de Overeenkomst. Niet uitsluitend tot de Klant gerichte (algemene) informatie maakt in geen geval deel uit van het aanbod en/of de Overeenkomst.
 5. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen slechts geldig zijn nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door De Afvalbak schriftelijk zijn bevestigd.
 6. De Afvalbak is gerechtigd tot (eenzijdige) gehele of gedeeltelijke beëindiging van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, gehele of gedeeltelijke opschorting met onmiddellijke ingang van de nakoming van de Overeenkomst en vergoeding van schade indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:
  1. niet nakoming door de Klant van één of meer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen,
  2. het begaan van een strafbaar feit door de Klant,
  3. de indiening van een tot toepassing van de schuldsaneringsregeling op de Klant strekkend verzoek,
  4. de indiening van een tot het verlenen van surséance van betaling aan de Klant strekkend
   verzoek,
  5. de indiening van een tot faillietverklaring van de Klant strekkend verzoek,
  6. handelingsonbekwaamheid van de Klant,
  7. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de Klant,
  8. conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de Klant onder De Afvalbak,
  9. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit,
  10. overdracht van één of meer van de (certificaten van) aandelen in de Klant aan anderen dan
   de houder(s) bij het tot stand komen van de Overeenkomst, en/of
  11. fusie of splitsing van de Klant.
 7. De Klant is verplicht De Afvalbak onmiddellijk in kennis te stellen van plaatsvinden van iedere in artikel 6 bedoelde gebeurtenis.
 8. De Klant is – uitsluitend – gerechtigd tot (eenzijdige) beëindiging van de Overeenkomst indien dat recht schriftelijk is overeengekomen of de Klant dat recht op grond van dwingend geldende wetgeving heeft. Beëindiging van de Overeenkomst door de Klant kan in geen geval betrekking hebben op op grond van de Overeenkomst al geleverde producten. De Klant die de Overeenkomst (rechtsgeldig) beëindigt, is verplicht aan De Afvalbak te vergoeden de door De Afvalbak voor het aanbod en de totstandkoming en de nakoming van de Overeenkomst gemaakte kosten.
 9. De Klant die de Overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is verplicht op grond van de Overeenkomst geleverde producten binnen zeven (7) kalenderdagen na de ontbinding op de plaats van de onderneming van De Afvalbak aan De Afvalbak terug te leveren. De Afvalbak zal de geldsom die De Afvalbak vanwege de ontbinding aan de Klant verschuldigd is na de teruglevering aan de Klant terugbetalen.
 10. De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst (geheel of ten dele) te ontbinden indien de Klant in verzuim is.
 11. Beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk (geldig) geschieden.
 12. Beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst en opschorting van de nakoming van de Overeenkomst verplichten De Afvalbak in geen geval tot een (schade)vergoeding.
 13. In geval van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst vallen betalingsverplichtingen van de Klant in verband met voordien geleverde producten niet onder een ongedaanmakingsverplichting. Die betalingsverlichtingen zijn vanaf de ontbinding respectievelijk beëindiging onmiddellijk opeisbaar.
 14. Een Overeenkomst en opeenvolgende Overeenkomsten verplichten De Afvalbak in geen geval een nieuwe Overeenkomst of nieuwe Overeenkomsten aan te gaan. Opeenvolgende Overeenkomsten (gezamenlijk) vormen in geen geval een duurovereenkomst.

Artikel 2 – Levering 

 1. Door De Afvalbak kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten op basis van bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan De Afvalbak bekende informatie vastgesteld en zullen door De Afvalbak zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar vormen geen essentieel onderdeel van de Overeenkomst. Overschrijding van termijnen door De Afvalbak is in geen geval een toerekenbare niet-nakoming. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na de totstandkoming van de Overeenkomst buiten de macht van De Afvalbak ingetreden omstandigheden.
 2. Indien geen andere termijn respectievelijk geen andere plaats is overeengekomen, geschiedt levering van producten na betaling van de aan De Afvalbak opeisbaar verschuldigde geldsommen en op de plaats van de onderneming van De Afvalbak.
 3. De Klant is verplicht producten op de overeengekomen tijd aan te nemen. Indien geen termijnen zijn overeengekomen, is de Klant verplicht op eerste verzoek van De Afvalbak aan te nemen.
 4. Iedere overdracht van producten geschiedt onder de opschortende voorwaarde van betaling door de Klant van de voor de producten en vanwege niet correcte nakoming van de Overeenkomst door de Klant aan De Afvalbak verschuldigde geldsommen, waaronder krachtens artikel 3.4 verschuldigde geldsommen.
 5. Onverminderd artikel 2.4 zijn producten voor risico van de Klant met ingang van de levering aan (een hulppersoon van) de Klant respectievelijk met ingang van niet-nakoming door de Klant van haar verplichting de producten aan te nemen.
 6. De Klant is verplicht nakoming van de Overeenkomst door De Afvalbak en de deugdelijkheid van producten bij de levering te controleren en De Afvalbak onmiddellijk schriftelijk van vermoedelijke niet nakoming van de Overeenkomst c.q. ondeugdelijkheid van producten in kennis te stellen. Producten die de Klant of een hulppersoon van de Klant zeven (7) kalenderdagen na de levering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden.
 7. Onverminderd dwingend geldende regelgeving is De Afvalbak niet verplicht door de Klant geretourneerde producten aan te nemen. Aannemen van door de Klant geretourneerde producten impliceert niet de erkenning door De Afvalbak van de reden van het retourneren. De Klant is de overeengekomen geldsommen verschuldigd, totdat De Afvalbak de Klant schriftelijk heeft bericht dat voor die producten de overeengekomen geldsom niet of niet geheel verschuldigd is. Indien De Afvalbak geretourneerde producten niet aanneemt, is de Klant verplicht door De Afvalbak in verband met die producten gemaakte kosten aan De Afvalbak te vergoeden.
 8. Indien en voor zover op grond van de Overeenkomst door De Afvalbak niet op grond van koop producten in gebruik worden verstrekt, is de Overeenkomst huur in de zin van artikel 7:201 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), waarop de afdelingen 7.1 tot en met 7.4 BW van toepassing zijn, met uitzondering van de artikelen 7:210 lid 2, 7:217, 7:220, 7:221, 7.229 en 7:230 BW en met dien verstande dat voor de in artikel 7:207 BW bedoelde bevoegdheid en de in artikel 7:208 BW bedoelde verplichting verzuim van De Afvalbak is vereist; de afdelingen 7.5 en 7.6 BW zijn niet van toepassing. In geval van huur moet in deze algemene voorwaarden voor “levering” en “geleverde” worden gelezen “verstrekking in gebruik” respectievelijk “in gebruik verstrekte”; in artikel 2.4 moet dan voor “koop” worden gelezen “huur”.

Artikel 3 – Prijzen en betaling 

 1. Door De Afvalbak kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief aan derden verschuldigde geldsommen (met inbegrip van belastingen en andere overheidsheffingen) en exclusief kosten van bewaring, vervoer, verzending en verzekering.
 2. De Afvalbak heeft het recht prijzen en tarieven te wijzigen volgens de algemene consumentenprijsindexcijfers (CBS) en/of volgens de wijzigingen van prijzen en tarieven die De Afvalbak voor de nakoming van de Overeenkomst aan derden verschuldigd is. Wijziging van prijzen en/of tarieven tast de Overeenkomst overigens niet aan.
 3. Indien geen andere termijn respectievelijk andere wijze is overeengekomen, is de Klant verplicht verschuldigde geldsommen uiterlijk 14 (veertien) kalenderdagen na de facturering en op de door De Afvalbak bepaalde wijze aan De Afvalbak te betalen. De Afvalbak heeft het recht verschuldigde geldsommen vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst factureren.
 4. Indien en voor zover de Klant verschuldigde geldsommen niet tijdig betaalt, is de Klant over die geldsommen de wettelijke rente vanaf het einde van de betalingstermijn aan De Afvalbak verschuldigd en verplicht de werkelijke kosten te vergoeden van alle handelingen in en buiten rechte tot verkrijging van die geldsommen (met inbegrip van niet geliquideerde proceskosten en gerechtskosten) aan De Afvalbak.
 5. De Klant is niet gerechtigd betalingsverplichtingen op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van De Afvalbak.
 6. De Klant is verplicht op eerste verzoek van De Afvalbak voorschot ter hoogte van aan De Afvalbak verschuldigde geldsommen te betalen. Indien voorschot niet op eerste verzoek van De Afvalbak wordt betaald, heeft De Afvalbak het recht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 4 – Intellectueel eigendom 

 1. Alle (aanspraken op) rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van ieder op grond van de Overeenkomst
  tot stand gebracht en/of geleverd product (met inbegrip van labels, verpakkingen en andere voortbrengselen) behoren uitsluitend toe aan De Afvalbak en/of haar licentiegever(s). De Klant zal deze producten (met inbegrip van labels, verpakkingen en andere voortbrengselen) niet verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende ervan gedragen. De Klant zal aanduidingen in en/of op producten omtrent rechten van intellectueel eigendom niet verwijderen of wijzigen.
 2. Onverminderd artikel 5 zal De Afvalbak de Klant van vorderingen op grond van rechten van intellectuele eigendom van derden met betrekking tot op grond van de Overeenkomst geleverde producten – uitsluitend – vrijwaren indien de Klant De Afvalbak onmiddellijk schriftelijk volledig over de vorderingen inlicht, de behandeling ervan volledig aan De Afvalbak overlaat en schending van rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot op grond van de Overeenkomst geleverde producten onherroepelijk in rechte komt vast te staan of door De Afvalbak wordt erkend. Deze verplichting tot vrijwaring:
  1. omvat – uitsluitend – de verplichting van De Afvalbak hetzij de betrokken producten van de Klant terug te nemen tegen (terug)betaling van de overeengekomen prijs, indien en voor zover betaald, hetzij gelijkwaardige vervangende producten te leveren, en
  2. vervalt indien en voor zover de betrokken producten door een ander dan De Afvalbak zijn gewijzigd.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

 1. De Afvalbak kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor – gevolgen van – niet-nakoming van de Overeenkomst en/of niet-beantwoording van producten aan de Overeenkomst die geheel aan De Afvalbak kan worden toegerekend. In geen geval kunnen (geheel) aan De Afvalbak worden toegerekend:
  1. handelen en/of nalaten van de Klant en/of derden,
  2. gebruik van van de Klant en/of derden afkomstige onjuiste en/of onvolledige informatie,
  3. gedragingen op grond van aanwijzingen en/of beslissingen van de Klant,
  4. gebruik van (ongeschikte) hulpzaken, (data)communicatievoorzieningen, (data)opslagvoorzieningen, netwerk(voorziening)en,
  5. verzending van informatie en/of verklaringen langs elektronische weg, en
  6. onrechtmatig handelen en/of nalaten van hulppersonen.
 2. Aansprakelijkheid van De Afvalbak voor – gevolgen van – niet-beantwoording van producten aan de Overeenkomst:
  1. kan uitsluitend ontstaan nadat de Klant De Afvalbak onmiddellijk na de levering of, in geval van een daarbij niet waarneembare ondeugdelijkheid, onmiddellijk na het constateren ervan schriftelijk geldig in gebreke heeft gesteld en gedurende een redelijke termijn gelegenheid heeft gegeven tot herstel of vervanging, en
  2. vervalt door gebruik van de producten waarvoor de producten niet bestemd en/of niet geschikt zijn, onjuist en/of ondeskundig onderhoud van de producten en/of reparatie, bewerking en/of wijziging van de producten door een ander dan De Afvalbak.
 3. Aansprakelijkheid van De Afvalbak voor – gevolgen van – (andere) niet-nakoming van de Overeenkomst kan uitsluitend ontstaan nadat de Klant De Afvalbak onmiddellijk na het constateren ervan schriftelijk geldig in gebreke heeft gesteld en gedurende een redelijke termijn gelegenheid heeft gegeven tot nakoming alsnog.
 4. Iedere verplichting van De Afvalbak tot vergoeding van schade is beperkt tot directe vermogensschade tot maximaal:
  1. indien voor de betreffende verplichting tot schadevergoeding een geldsom op grond van een aansprakelijkheidsverzekering van De Afvalbak wordt betaald, het bedrag van die geldsom, vermeerderd met het eigen risico krachtens die verzekering; of,
  2. indien voor de betreffende verplichting tot schadevergoeding geen geldsom op grond van een aansprakelijkheidsverzekering van De Afvalbak wordt betaald, de geldsom die de Klant op grond van de Overeenkomst aan De Afvalbak verschuldigd is.
 5. Gevolgschade, (negatieve) gevolgen van gebruik van op grond van de Overeenkomst geleverde producten, gemis van financieel voordeel, (bestuurlijke) boetes en schade van derden zijn in geen geval directe vermogensschade in de zin van artikel 5.4.
 6. De Klant is verplicht De Afvalbak te vrijwaren van vorderingen van derden met betrekking tot – de nakoming van – de Overeenkomst en/of – gebruik van – op grond van de Overeenkomst geleverde producten, waarvoor De Afvalbak niet op grond van de Overeenkomst tegenover de Klant aansprakelijk is.
 7. Door De Afvalbak bij de Overeenkomst betrokken derden hebben het recht zich op de artikelen 5.1 tot en met 5.6 te beroepen.

Artikel 6 – Overmacht  

 1. Indien De Afvalbak door overmacht tijdelijk niet in staat is de Overeenkomst na te komen, is zij bevoegd de nakoming van de Overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien De Afvalbak door overmacht blijvend niet in staat is de Overeenkomst na te komen, is zij bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen.
 2. De Klant is niet gerechtigd tot nakoming of ontbinding van de Overeenkomst indien De Afvalbak door overmacht (tijdelijk of blijvend) niet in staat is de Overeenkomst na te komen.
 3. Onder overmacht worden onder meer verstaan niet-nakoming door toeleveranciers en/of andere hulppersonen van De Afvalbak, productiestoringen, datacommunicatiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

Artikel 7 – Varia 

 1. De Overeenkomst omvat deze algemene voorwaarden.
 2. Uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van de Klant zijn niet vatbaar voor overdracht. Behoudens artikel 5.7 kunnen derden geen rechten aan de Overeenkomst ontlenen.
 3. De Klant is door schending van één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst onmiddellijk vanaf de schending in verzuim.
 4. Vorderingen van de Klant zijn niet vatbaar voor overdracht en vervallen, onverminderd artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, door verloop van 12 (twaalf) maanden na (de aanvang van) de oorzaak ervan.
 5. Alle verplichtingen van de Klant op grond van de Overeenkomst rusten hoofdelijk op iedere door bestuur of (certificaten) van aandelen met de Klant verbonden (rechts)persoon en vennootschap die belanghebbende aan de zijde van de Klant bij de Overeenkomst is.
 6. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin De Afvalbak gevestigd is, heeft rechtsmacht en is in eerste instantie uitsluitend bevoegd ten aanzien van uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen.
 7. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Wenen) en algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
 8. Indien en voor zover door De Afvalbak gebruikte niet Nederlandstalige versies van deze algemene voorwaarden verschillen van de door De Afvalbak gebruikte Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden, geldt uitsluitend de Nederlandstalige versie.
 9. Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg.
 10. In deze algemene voorwaarden wordt onder “product” mede verstaan “productonderdeel”.
 11. Van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden kunnen uitsluitend gelden indien die schriftelijk door De Afvalbak zijn vastgelegd of aanvaard.

’s-Graveland (Nederland), 26 april 2021